HAUT LANGUEDOC JUDO

HAUT LANGUEDOC JUDO

TECHNIQUES DEBOUT


Combinaison O uchi gari / O soto gari par Yamashita

Perfectionner O Uchi Gari

SASAE PAR H.KATANISHI

MOROTE SEOI NAGE

UCHI MATA PAR KOSEI INOUE

yoko shio gatame

O GURUMA

OKURI ASHI BARAI(perfectionnement des balayages)

TAI OTOSHI par Jane Bridge

YOKO TOMOE NAGE

KOGA ( le triangle)

SODE TSURI KOMI GOSHI

MOROTE SEOI NAGE par Koga

KUMI KATA

UCHI MATA

KO UCHI GARI

O SOTO GARI

O UCHI GARI

SASAE TSURI KOMI ASHI

IPPON SEOI NAGE