HAUT LANGUEDOC JUDO

HAUT LANGUEDOC JUDO

KATAS


goshin jutsu

katame no kata

ju no kata

koshiki no kata

nage no kata